PIC16F18857を使ったメッセージキー(EK18857)

PIC16F18857を使ったメッセージキー(EK18857)

概要

EK18857概要

回路図

EK18857の回路図は以下の通りです。

基板概要

基板概要

仕様

EK18857仕様

動作説明

EK18857動作

動作確認

EK18857動作確認時の動画